wpb93acde0.png
Begrippenlijst S - Z

Spaarhypotheek
Een vooraf afgesproken en gegarandeerd eindbedrag wordt uitgekeerd na verloop van de looptijd. Deze aflossing wordt sparend opgebouwd en is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting.

Taxatierapport
Een zo objectief mogelijke waardebepaling, opgesteld door een onpartijdige deskundige. Meestal dus door een (onafhankelijke) makelaar.

Tophypotheek
De tophypotheek biedt mogelijkheid tot lenen boven de executiewaarde.

Transportkosten
Kosten die de notaris berekent voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van inschrijving van die akte in de openbare registers.

Tweede hypotheek
Een hypotheeklening, naast de eerste, bijvoorbeeld om het huis te verbouwen.

Voorlopig koopcontract
Een misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract dan is de koop wel degelijk definitief. Het voorlopige zit in het feit dat het contract niet bestemd is om als een transportakte te worden ingeschreven.

Vrij op naam (v.o.n.)
Notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting zijn bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster zijn niet inbegrepen.

Vrije verkoopwaarde
De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht.

Waarborgsom
Om te zorgen dat de koper zijn verplichting nakomt om de woning af te nemen en te betalen moet hij een waarborgsom betalen. Ook wordt er tegenwoordig wel gebruik gemaakt van een bankgarantie.

Winstdeling
Is van toepassing bij een conventionele vorm van levens verzekering. Waardoor een hogere uitkering op de einddatum door het jaarlijks bijschrijven van een percentage
van de maatschappijwinst.