wpb93acde0.png
Begrippenlijst C - F

Canon
De vergoeding voor erfpacht.

Courtage
Bemiddelloon voor de makelaar. Meestal een percentage van de koopsom.

Dalrente
Indien na ondertekening van de offerte de rente omlaag gaat voordat de hypotheekakte wordt gepasseerd, past de geldgever de rente aan.

Effectieve rente
Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen
en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan.

Eigendomsakte
Na de koop van een huis krijgt u van de notaris een eigen domsakte. Dit is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte.

Eigendomsoverdracht
Op het moment van ondertekening van de koopakte is de eigendom van de woning nog niet op de koper overgegaan. Dit gebeurt pas als, enkele weken later, de
transportakte is ondertekend en deze in de daarvoor bestemde registers is ingeschreven.

Erfdienstbaarheid
De eigenaar van een onroerend goed moet het anderen toestaan om bijvoorbeeld over terrein te lopen. Een erfdienstbaarheid hoort bij het huis en is geregistreerd bij het
kadaster.

Erfpacht of eigendom
In sommige gevallen is de grond niet het eigendom van de huiseigenaar, maar is de grond gepacht. De grond heeft dus een andere eigenaar maar mag tegen vergoeding voor een lange periode gebruikt worden.

Executiewaarde
Dit is de vermoedelijke opbrengst van de woning op een publieke veiling bij een gedwongen verkoop.

Expiratiedatum
Een datum waarop een contract of een onderdeel daarvan afloopt, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevaste periode.

Extra aflossing
Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag. Daarboven is een boeteclausule van toepassing.

Financieringskosten
Het totaal van alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de afsluitprovisie.